Tietosuojaseloste

ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 01.11.2021.

 

Rekisterinpitäjä

Jossulla Oy ja sen omistukseen kuuluvat yhtiöt

Y-tunnus: 1922984-1

Osoite: Tuottajantie 20, 60100 Seinäjoki

Puhelin: 040 015 0394

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Ulla-Maria Karhu

Sähköpostiosoite: ulla-maria.karhu@rakennuskarhu.fi

 

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriin tallennetaan rekisterinpitäjän potentiaalisten asiakkaiden, asiakkaiden ja entisten asiakkaiden tietoja.

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen luomiseen, hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen/ tilojen, palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen, välitykseen, vuokraamiseen, myyntiin ja toimittamiseen/ liiketoiminnan, palveluiden ja tuotteiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen/ luottotietojen tarkastamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään/ väärinkäytösten ja rikosten havainnointiin ja estämiseen.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella (siltä osin, kun suostumus tarvitaan) rekisteröidylle suunnatussa viestinnässä, kuten tiedotteiden, uutiskirjeiden ja tapahtumakutsujen lähettämisessä, palaute- ja asiakastyytyväisyyskyselyissä, mielipide- ja markkinatutkimuksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen potentiaalinen asiakassuhde, asiakassuhde, entinen asiakassuhde, rekisteröidyn suostumus, rekisteröidyn antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia yhteistyökumppaneita.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan rekisterinpitäjän potentiaalisten asiakkaiden, asiakkaiden ja entisten asiakkaiden tietoja.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

Nimi, syntymäaika, henkilötunnus, y-tunnus, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammattinimike, toivottu yhteydenottotapa. Lisäksi voidaan tallentaa myynnillistä taustatietoa sekä tietoja mm. yhteydenpidosta sekä asiakashistoriasta.

Markkinointitiedot: rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet/ rekisteröityä kiinnostavat alueeseen, vuokratiloihin tai myynnissä oleviin tiloihin liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnon kohteet ja tiedot/ suoramarkkinointikiellot ja suostumukset.

Henkilötunnusta käsitellään vain laissa sallituissa tarkoituksissa, kun rekisteröidyn yksilöiminen on tärkeää (esim. vuokraus, asuntokauppa, luotonanto tai saatavan perintä).

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia tietoja kerätään pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään, rekisterinpitäjän järjestelmistä ja palveluista, joita rekisteröity käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä, yhteydenottopyynnön tai muun lomakkeen täytön, sopimuksen solmimisen tai muun henkilökohtaisen, sähköisen tai puhelinasioinnin yhteydessä tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä.

Tietoja voidaan myös kerätä ja päivittää yhteistyökumppaneiden rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille paitsi sen ollessa välttämätöntä rekisterinpitäjän lakisääteisten tai sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi.

Rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, joiden tuotteita tai palveluita rekisterinpitäjä välittää rekisteröidylle.

Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää liiketoiminnassaan myös yhteistyökumppaneita/alihankkijoita ja tarvittaessa siirtää tietoja näille siinä määrin kuin se on tarpeen palveluiden toteuttamiseksi. Nämä käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun rekisterinpitäjän ohjeiden, tämän tietosuojaselosteen ja lainsäädännön mukaisesti.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

 

Rekisterin suojaus ja tietojen säilytysaika

Rekisterin käsittelyyn ja tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurein ja salasanoin. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen henkilötietoja asiakassuhteen tai muun palvelun voimassaolon ajan. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen henkilötietoja markkinointirekisterissä niin kauan, kuin se käyttötarkoituksensa vuoksi on tarpeellista. Rekisterinpitäjä arvioi vuosittain henkilötietojen säilytystarpeen.

Tietoja voidaan säilyttää myös lainsäädännöstä tai sopimusvelvoitteiden toteuttamisesta johtuva pidempi aika.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa oikaisua, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumukset. Oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö tulee tehdä tietosuojaselosteen kohdassa Rekisterinpitäjä mainitulle yhteyshenkilölle. Pyyntöä voidaan pyytää tarkentamaan kirjallisesti ja pyynnön tekijän on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Pyynnön toteuttamisesta voidaan kieltäytyä laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo rekisterinpitäjän käsitelleen henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram